Thông báo HB10 sẽ tạm ngưng dịch vụ chuyển đổi vào và chuyển đổi ra lúc 12:00, ngày 31 tháng 12 năm 2018 (GMT+8)

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.