Tại sao tôi không thể tìm thấy giá thanh lý bắt buộc (Forced Liquidtion Price) trên biểu đồ nến?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.